Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Derfor foreskriver Vedtægterne, at vandværkets VVS-mand forestår dette arbejde.Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes.

Vandværket har derfor opsat vandmålere ved alle andelshavere. Vandmåleren er typisk placeret umiddelbart inden for skel i en målerbrønd.

Vær opmærksom på, at der skal være uhindret adgang til målerbrønden. Vær især opmærksom på at træer og buske skal beskæres regelmæssig


Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.
Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.


Udskiftning af vandmåler 

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden,  kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Check hanen før måleren


Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Målerbrønden incl. installation heri er vandværkets ejendom. Mekaniske problemer rapporteres til vandværket, der sørger for reperation.

Når der lukkes for vandet til en beboelse lukkes ventilerne på begge sider af vandmåleren. Der er oftest tale om kugleventiler, der kun skal drejes 1/4 omgang fra åben til lukket og omvendt. Normalt er en kugleventil lukket, når håndtaget står på tværs af vandledningen